Regulamin

Regulamin sklepu Niemiecka Sofa

Data publikacji: 29 grudnia 2020 roku

Sklep internetowy Niemiecka Sofa dostępny pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/ należy do Aleksandry Jakubowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Aleksandra Jakubowska Niemiecka Sofa” z siedzibą pod adresem ul. Schuberta 48B/1, 52-129 Wrocław, Polska, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 577-194-40-61,REGON 365215605.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail aleksandra@niemieckasofa.pl.

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,

2)      Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie,

3)      Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/regulamin/

4)     Sklep – sklep internetowy Niemiecka Sofa dostępny pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/,

5) Produkt – treści cyfrowe w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Subskrypcji, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach modelu abonamentowego Produktu, takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.

6) Subskrypcja – Model abonamentowy Produktu obejmujący uprawnienie do korzystania z Produktu przez Klienta, oznaczający zarówno Subskrypcję Miesięczną, Subskrypcję Trzymiesięczną, jak i Subskrypcję Półroczną,

7)      Sprzedawca – Aleksandra Jakubowska, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Aleksandra Jakubowska Niemiecka Sofa” z siedzibą pod adresem ul. Schuberta 48B/1, 52-129, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 577-194-40-61.,

8)  Operator Płatności – system płatności Tpay, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań,
NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, jak również możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Subskrypcji, tj. treści cyfrowych dostępnych w ramach modelu abonamentowego Produktu, takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  a)      dostęp do Internetu,
  b)      standardowy system operacyjny,
  c)      standardowa przeglądarka internetowa,
  d)      program do odczytu plików w formacie PDF lub Mp3,
  e)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 6. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Procedura realizacji zamówienia opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta odbywa się automatycznie w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie wysyłając prośbę o jego usunięcie na adres aleksandra@niemieckasofa.pl.
 5. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aleksandra@niemieckasofa.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)    dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Zamów”,

2)     z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3)    wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, zostanie ono automatycznie utworzone po złożeniu zamówienia,

4)    podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,

5)      zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

6)      wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,

7)  kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

 1. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora płatności.
 2. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Z chwilą dokonania zapłaty, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. W przypadku płatności kartą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji (opłaceniu zamówienia) czas realizacji zamówienia następuje niezwłocznie (dotyczy e-booka, przy czym realizacja kursu następuje zgodnie z opisem podanym przy kursie).
 4. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 • 5

Realizacja zamówienia

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów elektronicznych.
 2. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Dane dostępowe do produktu elektronicznego Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 4. Jeśli wybrany przez Kupującego produkt elektroniczny zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, np. kurs składający się z kilku odcinków, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych. W każdym opisie produktu elektronicznego znajdują się szczegóły dotyczące jego przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
 • 6

Rodzaje Subskrypcji

 1. Aktualna lista Produktów dostępnych w ramach danego pakietu Subskrypcji znajduje się w Ofercie.
 2. Produkty udostępniane są w jednym z 2 pakietów subskrypcyjnych:
  1. Subskrypcja Trzymiesięczna,
  2. Subskrypcja Półroczna.
 3. Ceny Subskrypcji prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 4. Dostęp do zawartości Subskrypcji zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwości przedłużenia dostępu o kolejny okres  trzech miesięcy lub sześciu miesięcy.
 • 7

Zakup lub przedłużenie dostępu do Subskrypcji

 1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do Subskrypcji odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 • 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/regulamin/formularze/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)      żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)      żądać usunięcia wady,

3)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/regulamin/formularze, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 5. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 10

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1)      ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2)      ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3)      rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 1. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1)      wglądu do swoich danych osobowych,

2)       żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies(ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookiesna urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookiesna urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej jednak sytuacji, Kupujący nie będzie w stanie korzystać ze Sklepu, a w szczególności nie będzie w stanie złożyć zamówienia.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 • 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 5. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Copyright © 2022 Aleksandra Jakubowska Niemiecka Sofa

Szkolenia napędza platforma WP Idea