Regulamin

Regulamin sklepu Niemiecka Sofa

Sklep internetowy Niemiecka Sofa dostępny pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/ należy do Aleksandry Jakubowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Aleksandra Jakubowska Niemiecka Sofa” z siedzibą pod adresem ul. Schuberta 48B/1, 52-129 Wrocław, Polska, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 577-194-40-61,REGON 365215605.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail aleksandra@niemieckasofa.pl.

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Kupujący – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/regulamin/
 • Sklep – sklep internetowy Niemiecka Sofa dostępny pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/,
 • Produkt/Produkty – produkty znajdujące się ofercie Sprzedawcy tj.:
 1. produkty elektroniczne – treści cyfrowe które Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, przybierające postać pliku elektronicznego np. e-book, inne materiały
  w formie pdf, audio/video, webinary, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku,
 2. konsultacje,
 3. dostęp do platformy w ramach Pakietu Moja Niemiecka Sofa,
 4. inne usługi – zgodnie z opisem Produktu.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej
 • Program afiliacyjny/Program – program partnerski organizowany przez Sprzedawcę, polegający na współpracy z Partnerem, który podejmuje działania mające na celu promocję, marketing oraz sprzedaż Produktów oferowanych przez Sprzedawcę,
 • Partner – podmiot, który przystępuje do Programu afiliacyjnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o współpracy w ramach Programu Afiliacyjnego.
 • Subskrypcja – model abonamentowy Produktu obejmujący uprawnienie do korzystania z Produktu przez Klienta, oznaczający zarówno Subskrypcję Miesięczną, Subskrypcję Trzymiesięczną, jak i Subskrypcję Półroczną,
 • Sprzedawca – Aleksandra Jakubowska, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Aleksandra Jakubowska Niemiecka Sofa” z siedzibą pod adresem
  Schuberta 48B/1, 52-129, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 577-194-40-61,
 • Operator Płatności – system płatności Tpay, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449

2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis Produktu, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
 3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem Produktu,
  w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis Produktu, bądź indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
 4. W przypadku gdy zakupiony Produkt obejmuje jednorazowe konsultacje, szczegółowe zasady ich realizacji, odwołania, zmiany terminu umieszczone zostały
  w opisie Produktu.
 5. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. program do odczytu plików w formacie PDF lub Mp3,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 8. Podane ceny są cenami brutto i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu.
 • 3 Najważniejsze informacje
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Procedura realizacji zamówienia opisana jest szczegółowo w §5 Regulaminu.
 2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta użytkownika w Sklepie. Założenie konta użytkownika odbywa się automatycznie
  w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta użytkownika w Sklepie. W koncie użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta użytkownika z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto użytkownika w Sklepie wysyłając prośbę o jego usunięcie na adres aleksandra@niemieckasofa.pl.
 5. Usługi, o których mowa ust. 2-4 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aleksandra@niemieckasofa.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji
  i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4 Składanie zamówienia
 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Zamów”,
 • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
  i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta użytkownika w Sklepie, zostanie ono automatycznie utworzone po złożeniu zamówienia,
 • podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
 • zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza – brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 • wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora płatności.
 2. W przypadku płatności kartami kredytowowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Z chwilą dokonania skutecznej zapłaty między Kupującym, a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 5. W przypadku płatności kartą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji (opłaceniu zamówienia) czas realizacji zamówienia następuje niezwłocznie (dotyczy e-booka, przy czym realizacja kursu następuje zgodnie z opisem podanym przy kursie).
 6. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 • 5 Realizacja zamówienia
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Jeżeli zakupiony Produkt stanowi produkt elektroniczny realizacja zamówienia polega na przesłaniu Kupującemu Produktu na podany w zamówieniu adres e-mail lub przesłanie linku, za pośrednictwem którego Kupujący otrzyma dostęp do Produktu lub na udzieleniu dostępu do platformy, na której Produkt zostanie udostępniony.
 3. Dane dostępowe do Produktu Kupujący otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 4. Jeśli wybrany przez Kupującego Produkt zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, np. kurs składający się z kilku odcinków, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych.
  W każdym opisie Produktu znajdują się szczegóły dotyczące jego przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny
  z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
 • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.
 • 6 Realizacja Pakietu Moja Niemiecka Sofa
 1. Kupujący otrzymuje dostęp do Produktów objętych Pakietem.
 2. Produkty będą dostępne na platformie przez okres wskazany w zamówieniu.
 3. Okres dostępu do Pakietu Moja Niemiecka Sofa liczony jest od dnia dokonania skutecznej płatności za Pakiet, tj. płatności całej ceny, bądź płatności pierwszej raty
  w przypadku wyboru płatności ratalnej za Pakiet.
 4. Po upływie okresu ważności Pakietu, Kupujący traci dostęp do Produktu. Kupujący ma możliwość ponownego zakupu Pakietu zgodnie z §8 Regulaminu.
 5. Szczegółowy zakres Produktów udostępnianych w ramach dostępu do Pakietu Moja Niemiecka Sofa i platformy znajduje się w opisie Pakietu.
 6. W przypadku Pakietu Moja Niemiecka Sofa i Produktów, w ramach których treści z uwagi na specyfikę mogą być udostępniane systematycznie – Produkty te zostaną udostępnione Kupującemu zgodnie z przewidzianym harmonogramem.
 7. Jeżeli Pakiet Moja Niemiecka uwzględnia dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/nagrań na żywo, Kupującemu zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym z specyfiki i opisu Pakietu (np. przed rozpoczęciem kursu, spotkania lub przed rozpoczęciem webinairu/nagrania na żywo).
 8. W przypadku gdy Pakiet swoim zakresem obejmuje jednorazowe konsultacje, szczegółowe zasady ich realizacji, odwołania, zmiany terminu określono w opisie Pakietu.
 1. Płatności za Pakiet należy dokonać zgodnie informacjami zawartymi w opisie, tj.:
 • jednorazowo niezwłocznie po złożeniu zamówienia, bądź
 • w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności wskazanym w opisie Pakietu.

Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia §5 w zakresie zasad płatności.

 • 7 Rodzaje subskrypcji
 1. Aktualna lista Produktów dostępnych w ramach danego pakietu Subskrypcji znajduje się w Ofercie.
 2. Produkty udostępniane są w jednym z 3 pakietów subskrypcyjnych:
 • Subskrypcja trzymiesięczna,
 • Subskrypcja półroczna,
 • Subskrypcja roczna.
 1. Ceny Subskrypcji prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostęp do zawartości Subskrypcji zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący utraci możliwość dostępu do zawartości Platformy. Kupujący ma jednak możliwości przedłużenia dostępu o kolejny okres trzech miesięcy lub sześciu miesięcy.
 • 8 Zakup lub przedłużenie dostępu do Subskrypcji lub Pakietu Moja Niemiecka Sofa
 1. Zakup dostępu lub przedłużenie dostępu do Subskrypcji odbywa się poprzez wybór pakietu umożliwiającego uzyskanie takiego dostępu. Po wyborze pakietu, Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia funkcjonującego w obrębie sklepu internetowego Sprzedawcy dostępnego pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu,
  z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Platformy.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Dostępne metody płatności za zamówienie prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia i odpowiadają metodom płatności dostępnych w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 • 9 Uczestnictwo w Programie afiliacyjnym
 1. Sprzedawca prowadzi Program afiliacyjny, którego celem jest promowanie i sprzedaż Produktów znajdujących się w Sklepie, a co za tym idzie pozyskiwanie nowych klientów, w zamian za co Partner uzyskiwać będzie korzyści w formie prowizji.
 2. Przystąpienie do Programu afiliacyjnego następuje na czas nieokreślony poprzez akceptację warunków Programu afiliacyjnego.
 3. Z chwilą dołączenia do Programu, Sprzedawca tworzy dla Partnera konto użytkownika na zasadach opisanych w § 12.
 4. Strony mogą w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie afiliacyjnym.
  W tym celu Strona powinna poinformować drugą Stronę o rezygnacji na wskazany adres e-mail do kontaktu. Sprzedawca dokona dezaktywacji linku przesłanego do Partnera. Z chwilą rozwiązania umowy, Partner dokonuje wyboru sposobu rozliczenia Prowizji zgodnie z §10 ust. 3.
 5. Partner może posiadać tylko jedno konto użytkownika w Sklepie, w ramach którego uczestniczy w Programie afiliacyjnym.
 6. Przystąpienie do Programu afiliacyjnego jest dobrowolne. W przypadku gdy Partner jest osobą fizyczną, by przystąpić do Programu afiliacyjnego musi mieć ukończone 18 lat.
 7. Po przystąpieniu do Programu, Partner otrzyma od Sprzedawcy unikatowy link o charterze afiliacyjnym. Link zostanie przesłany na wskazany adres mailowy Partnera.
 8. Promowanie Produktów przez Partnera może odbywać się poprzez zamieszczanie informacji o Produktach, wraz z podaniem linku afiliacyjnego do Sklepu, w mediach społecznościowych np. Facebook, Instagram, YouTube, bądź na stronach internetowych Partnera.
 9. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu Produktów z wykorzystaniem udostępnionego Partnerowi linku afiliacyjnego, Partnerowi przysługiwać będzie Nagroda, dalej jako prowizja w wysokości 10% wartości brutto Produktów nabytych przez Kupującego. Kwota prowizji stanowi kwotę brutto do wypłaty.
 10. Warunkiem przyznania prowizji Partnerowi jest dokonanie przez Kupującego zakupu Produktów w Sklepie z wykorzystaniem linku afiliacyjnego oraz dokonanie zapłaty całości ceny. Z uwagi na możliwość złożenia przez Kupującego będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub wejścia w posiadanie Produktu, Prowizja zostanie naliczona po upływie powyższego terminu i pod warunkiem braku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji i kontroli sposobu udostępnienia informacji o Produktach, w szczególności poprzez weryfikację czy Partner stosuje się do postanowień Regulaminu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez Partnera warunku wskazanego w ust. 4 lub 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Sprzedawca uprawniony jest do odmowy udostępnienia linku afiliacyjnego, informując o powyższym Partnera na podany przez niego adres mailowy.
 13. Partner nie może dokonywać zakupu Produktów w Sklepie na własny użytek poprzez udostępniony mu link afiliacyjny.
 • 10 Rozliczenie Prowizji
 1. Partner może zweryfikować wysokość należnej mu prowizji za pośrednictwem konta użytkownika.
 2. Wysokość prowizji należnej Partnerowi za dany miesiąc ustalana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 3. Partner wedle swojego wyboru może:
 • wykorzystać przysługującą mu prowizję na zakupy w Sklepie Sprzedawcy w terminie 12 miesięcy lub
 • otrzymać od Sprzedawcy nagrodę (prowizję) w formie zapłaty.
 1. Partner powinien poinformować Sprzedawcę o wyborze sposobu rozliczenia prowizji na adres mailowy aleksandra@niemieckasofa.pl.
 2. Wybór sposobu rozliczenia prowizji powinien nastąpić nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym prowizja została naliczona zgodnie z ust. 2. Prowizja staje się wymagalna w terminie 14 dni licząc od dnia dokonania wyboru sposobu rozliczenia prowizji przez zapłatę.
 3. W przypadku niedokonania wyboru w zakresie sposobu rozliczenia prowizji w terminie wskazanym w ust. 5, Strony przyjmują, że prowizja rozliczana jest w formie bonu na zakupy w Sklepie Sprzedawcy.
 4. Zapłata prowizji następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury/rachunku i doręczonej Sprzedawcy na adres e-mail: aleksandra@niemieckasofa.pl faktury.
 5. W przypadku rozliczenia prowizji przez zapłatę, zapłata dokonywana będzie przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Partnera wskazanego na fakturze (rachunku) w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).
 6. Zasady wskazane w §9 stosuje się odpowiednio do rozliczeń w przypadku rezygnacji przez Kupującego w udziale w Programie afiliacyjnym.
 7. W przypadku gdy Partnerem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, warunkiem wypłaty jest podanie przez Partnera wszystkich danych niezbędnych do przelewu oraz rozliczenia Prowizji (w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności – m.in. numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu zamieszkania – na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej mającej na celu rozliczenie podatku dochodowego z tytułu otrzymania prowizji, adresu korespondencyjnego oraz danych właściwego Urzędu Skarbowego, najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym Partner przystąpił do Programu). Brak podania powyższych danych uniemożliwia wypłatę Prowizji.
 8. Partner akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych w formie elektronicznej dokumentujących jego udział w Programie na potrzeby rozliczenia podatkowego.
 • 11 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny
  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą ww. osób przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi poinformować, Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument, lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/regulamin/formularze/, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • 12 Konto użytkownika
 1. Sprzedawca tworzy dla Kupującego Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Kupujący nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, w tym do udziału w Programie afiliacyjnym oraz do uzyskania dostępu do Produktu (w przypadku gdy Produkt jest udostępniany w ramach Konta Użytkownika, m.in. na platformie).
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Kupujący ustanawia indywidualne hasło do Konta. Kupujący ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Kupujący powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
 • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Kupującego działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).
 • 13 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://kurs.niemieckasofa.pl/regulamin/formularze, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 14 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności [link]
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.
  z 2013 r. poz. 1422),
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 1. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
 • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookiem (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików Cookiem na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej jednak sytuacji, Kupujący nie będzie w stanie korzystać ze Sklepu, a w szczególności nie będzie w stanie złożyć zamówienia.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 • 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Kupujący może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy.
 2. W przypadku gdy Kupujący jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu
  z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść niniejszego Regulaminu, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian, z wyłączeniem Kupujących, do których zmiany nie mają zastosowania. Zmian nie stosuje się do umów zawartych przed wejściem w życie zmian.
 5. Sprzedawca zawiadamiając o zmianach Regulaminu informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Kupujący nie zgłosi Sprzedawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się że wyraził na nie zgodę.
 6. Kupujący ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy sprzedaży, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2022 r.

Copyright © 2022 Aleksandra Jakubowska Niemiecka Sofa

Szkolenia napędza platforma WP Idea